AIFA خود را در مورد واکسن SPIKEVAX بیان می کند

نمایش ها

نظر کمیسیون علمی فنی AIFA در مورد تجویز دوز تقویت کننده واکسن Spikevax علیه COVID-19

کمیسیون علمی فنی AIFA (CTS) در جلسه 28 اکتبر 2021، نظر خود را در مورد تجویز دوز تقویت کننده واکسن علیه COVID-19 Spikevax (مدرنا) بیان کرد. با توجه به تصمیم EMA، CTS تعیین می کند که دوز تقویت کننده واکسن Spikevax را حداقل شش ماه پس از دوز دوم، در افراد 18 ساله یا بالاتر در دسترس قرار دهد. کمیسیون همچنین تکرار می کند که همانطور که قبلاً برای دوز تقویت کننده فایزر ایجاد شده است، این فرصت باید به عنوان یک اولویت برای افراد در نظر گرفته شده برای واکسن Comirnaty (Pfizer) ارائه شود.

دوز تقویت کننده واکسن Spikevax نیز در لیست ذکر شده در قانون 648/96 گنجانده خواهد شد تا امکان استفاده هترولوگ آن فراهم شود.

AIFA خود را در مورد واکسن SPIKEVAX بیان می کند

| 'اخبار |