الجزایر: هواپیمای نظامی بر روی بزرگراه سقوط کرد، حداقل 200 مرده است

نمایش ها

یک هواپیمای نظامی ساخت روسیه هنگام برخاستن از فرودگاه بوفاریک ، جنوب غربی الجزایر سقوط کرد. تعداد قربانیان هنوز مشخص نیست ، اما به گفته رسانه های محلی ، بیش از 200 سرباز در حال مسافرت بودند.

هواپیما در یک خیابان مهم سقوط کرد. بعضی از شاهدان گزارش دادند که یکی از موتورها بلافاصله پس از برداشت به تمرکز می رسد.

الجزایر: هواپیمای نظامی بر روی بزرگراه سقوط کرد، حداقل 200 مرده است