کوید -19: دی میشلی ممنوعیت گردش وسایل نقلیه سنگین را در روزهای تعطیل به حالت تعلیق درآورد

چراغ سبز برای حرکت وسایل نقلیه سنگین در آخر هفته آینده. با مصوبه ای که امروز توسط وزیر زیرساخت و حمل و نقل ، پائولا دی میشلی امضا شد ، حامل ها حتی در سه آخر هفته آینده ماه می توانند آزادانه گردش كنند.

به ویژه ، روزهای 8 ، 15 و 22 نوامبر وسایل نقلیه مورد استفاده برای حمل و نقل وسایل ، با حداکثر جرم مجاز بیش از 7,5 تن ، می توانند در جاده های خارج از شهر حرکت کنند. تعلیق ممنوعیت خدمات حمل و نقل بین المللی بار همچنان معتبر است و تا اقدامات بعدی دولت ادامه دارد.

یک بار دیگر شرایط اضطراری کرونا ویروس و نیاز به تسهیل سیستم حمل و نقل و جریان های ترافیکی ضروری شد.

کوید -19: دی میشلی ممنوعیت گردش وسایل نقلیه سنگین را در روزهای تعطیل به حالت تعلیق درآورد