انرژی: روسیه فراتر از عربستان سعودی می رود و اولین تولید کننده نفت در جهان می شود

طبق داده های سازمان داده های مشترک ابتکار عمل (Jodi) ، انجمن بین المللی نظارت بر داده های تولید نفت و گاز ، عربستان سعودی ، از نظر تولید نفت ، در ماه سپتامبر از روسیه پیشی گرفت. دومی 10.249 بشکه در روز تولید کرد که به وضوح از 9.973 عربستان سعودی جلوتر بود و به 10 میلیارد بشکه در روز رسید. برای نهمین ماه متوالی ، به نظر می رسد روسیه پیشرو در تولید نفت جهان است.

انرژی: روسیه فراتر از عربستان سعودی می رود و اولین تولید کننده نفت در جهان می شود