مشاغل: اورلاندو ، با چراغ سبز به اهداف مناطق جدید برای سیاست های فعال

نمایش ها

وی افزود: با پیشبرد کنفرانس ایالتی-مناطق تا اولین تخصیص منابع اختصاص داده شده به برنامه GOL ، ما با پیش بینی بازه زمانی تعیین شده در برنامه ارائه شده در بروکسل و تصویب پارلمان ، بخش مهمی از NRP را ایجاد می کنیم. به این آغاز یک فصل جدید برای سیاست های فعال در کشور ما است. هدف سیستمی است که به کارگران کمک می کند به دنبال شغل و دفاع از مشاغل و مشاغل برای آموزش مجدد نیروی کار خود باشند. این اصلاحاتی است که به بهبود رقابت پذیری کشور ، ثبات اجتماعی ، دفاع از کارگران و ظرفیت تولید ملی در مواجهه با چالش های مربوط به تحولات فناوری و محیط زیست کمک می کند. "

بنابراین در یادداشتی، وزیر کار و سیاست های اجتماعی، آندریا اورلاندو.

مشاغل: اورلاندو ، با چراغ سبز به اهداف مناطق جدید برای سیاست های فعال