مانورا، پاونچلو ANA: نه فرمت Bolkestein و 'Legge، تست در میان فروشندگان خیابانی

نمایش ها

"فروشندگان خیابانی از سراسر ایتالیا سرانجام می توانند نان تست کنند. سنا اعتماد به قانون بودجه سال 2018 را تأیید کرد: تمدید به سال 2020 برای لازم الاجرا شدن بخشنامه بولکشتاین یک قانون است.
از امروز فصل جدیدی برای دسته ای شروع می شود که ما را در تلاش نزدیک ، در ارتباط نزدیک با دولت جدیدی که چند ماه دیگر خواهیم داشت ، برای بیرون کشیدن بخش از بخشنامه اروپا و بازگرداندن قطعیت آینده مستحکم به 196 هزار کارگر و 1 نفر میلیون ایتالیایی که از این بخش تجاری امرار معاش می کنند ".
این در یک یادداشت توسط آنجلو پاونچلو ، نایب رئیس آنا - انجمن ملی گردشگران اعلام شد.

مانورا، پاونچلو ANA: نه فرمت Bolkestein و 'Legge، تست در میان فروشندگان خیابانی

| کار, کانال PRP |