MiPAAF: مهلت ارسال درخواست های کمک CAP تا 15 ژوئن تمدید شده است

نمایش ها

با توجه به توافقی که در 11 ماه مه در کنفرانس دولتی-مناطق به دست آمد، وزیر سیاست های کشاورزی، غذا و جنگلداری استفانو پاتوانلی امروز فرمانی را امضا کرد که تمدید مهلت ارائه درخواست های کمک برای سیاست مشترک کشاورزی (CAP) را تعیین می کند. برای سال 2022 تا 15 ژوئن.

این معیار به کاربرد واحد و کاربردهای سطحی توسعه روستایی اشاره دارد.

تمدید با توجه به نیازها و مشاهداتی که در جریان گفتگوی نهادی با بازیگران درگیر در این اقدام ظاهر شد، تصمیم گیری شد. در واقع، مهلت‌های جدید به مزارع اجازه می‌دهد تا از ابزارهای CAP بدون خطر جریمه برای ارسال دیرهنگام درخواست‌های مرتبط بهره ببرند.

MiPAAF: مهلت ارسال درخواست های کمک CAP تا 15 ژوئن تمدید شده است