پالرمو: عملیات "منطقه قطع"

نمایش ها

پلیس ایالت پالرمو در حال اجرای حکم بازداشت برای یک مظنون به جرم ، علیه شهروندان غیر اتحادیه اروپا در نیجریه به جرم ارتباط جنایی از نوع مافیایی ، با ارتکاب جرایم علیه شخص ، به ویژه در موارد درگیری با رقبای فرقه برای کنترل و تسلط بر سرزمین در جامعه نیجریه.

تحقیقات انجام شده توسط پلیس گروه پرواز، ما را قادر به شکست یک باند جنایتکار، "فرقه"، به نام "وایکینگ"، به خوبی در سراسر قلمرو ملی ساخت، با داشتن در پالرمو، پایگاه عملیاتی در Ballarò، با ساختار سلسله مراتبی قوی سازماندهی شده، با ظرفیت وحشتناک قوی.

این تحقیقات همچنین نشان داد که تعداد زیادی از خانه های فحشا در مرکز تاریخی پالرمو، cc.dd. "خانه اتصال"، و قسمت های متعدد خرید مواد مخدر را ضبط کرد.

پالرمو: عملیات "منطقه قطع"