مصنوعات تاریخی با ارزش قابل ارزیابی توسط پلیس ایالت رم کشف و ضبط شد

نمایش ها

پلیس ایالت رم ، به لطف گزارش یک باستان شناس ، آثار تاریخی با ارزش غیرقابل ارزیابی را کشف و 3 نفر را به دلیل دریافت کالاهای مسروقه و نقض مواد 175 و 176 قانون میراث فرهنگی و مناظر محکوم کرد

جزئیات این عملیات طی کنفرانس مطبوعاتی که ساعت 10.00 در کمیساریای Appio برگزار می شود ، اعلام خواهد شد.

مصنوعات تاریخی با ارزش قابل ارزیابی توسط پلیس ایالت رم کشف و ضبط شد