گیرنده ویدئویی حذف شده در هنگام تحسین تهدید به مرگ علیه اجرای قانون

نمایش ها

در رابطه با انتشار ویدئویی از یک خواننده متخلف در سیستم عامل های اجتماعی در یک عنوان که یک تولید کننده مشهور اتومبیل آلمانی حمایت مالی می کند ، تهدید به مرگ علیه پلیس ، وزارت امنیت عمومی ، در ابراز خشم و محکومیت شدید برای پیام ها و تصاویر خشونت موجود ، او اعلام کرد که بلافاصله دفاتر تحقیق را فعال کرد تا اقدامات فوری برای مقابله انجام دهد.

پلیس پست تماس مستقیم را با مقامات قانونی اصلی سیستم عامل های اجتماعی برای حذف ویدیو آغاز کرد.

YouTube سریعاً به درخواست مستدل پاسخ مثبت داد.

گزارش مفصلی درباره جرائمی که شناسایی خواهد شد نیز به مقام قضایی صالح ارائه شد.

گیرنده ویدئویی حذف شده در هنگام تحسین تهدید به مرگ علیه اجرای قانون