«جشن های امروزی که همه اعضای کارابینیری - نظامی و غیرنظامی. در حال انجام وظیفه و مرخصی؛ از هر نظم، درجه، نقش و سطح مسئولیت - آنها خود را متحد و منسجم می یابند تا 208مین سالانه خود را با افتخار جشن بگیرند، آنها فرصتی ضروری برای تجدید تشویق ما هستند و [...]

ادامه مطلب