"ما با رفتارهای شورای Capitoline و همچنین رئیس کمیسیون تجارت آندره کویا از جنبش 5 ستاره توهم می کنیم ، که کمیسیون را پشت درهای بسته با دستور کار ، PUA (طرح استفاده از سواحل) و وضعیت بازارها فرا می خواند در جاده (که می تواند بازارهای محلی باشد نه در غرفه ها و بازارها [...]

ادامه مطلب