وزیر آموزش و پرورش پاتریزیو بیانچی کمیسیون دانش و مطالعه جغرافیا در مدارس را راه اندازی کرده است تا مطالعه این رشته را مجدداً راه اندازی کند و ابزارهایی را برای نسل های جدید برای تولید مدل های جدید توسعه، مطابق با اهداف تعیین شده توسعه پایدار فراهم کند. از دستور کار 2030 سازمان ملل کمیسیون گزارشی تهیه خواهد کرد [...]

ادامه مطلب

وزیر سیاست های کشاورزی ، غذا ، جنگلداری و گردشگری ، سناتور جیان مارکو سنتینایو ، امروز انتصابات کمیته دائمی ارتقا Tourism گردشگری در ایتالیا را که ریاست وی را بر عهده داشت ، امضا کرد. این کمیته ، متشکل از نهادهای دولتی و خصوصی ، وظیفه ساخت استراتژی جدید ملی ترویج و برنامه ریزی را برای این بخش و ارتقا [[...]

ادامه مطلب