بسیاری از جوانان با برنامه های آموزشی که توسط MI ترویج شده است آموزش دیده اند. این با گزارش سالانه پروژه EDUSTRADA آشکار شد. پیشنهاد آموزشی آموزش جاده ای که توسط وزارت آموزش و پرورش از طریق EDUSTRADA ارائه شده است ، پروژه ملی که در مدارس در هم افزایی با نهادهای اصلی مسئول آموزش انجام شده است ، امسال دوباره راه اندازی می شود: پلیس ایالت ، وزارت [...]

ادامه مطلب