لئوناردو با 18 پروژه مالی، سیستم کشور را هدایت می کند. پروژه های واگذار شده بالغ بر 74 درصد از اعتبارات تخصیص یافته، تقریباً 614 میلیون یورو از مجموع 832 میلیون یورو است. این شرکت که پروژه TIRESYAS را در زمینه الکترونیکی رهبری می کند، در پروژه هایی در هر پنج حوزه عملیاتی شرکت می کند: زمین، دریا، آسمان، فضا، سایبر لئوناردو، […]

ادامه مطلب