ما باید بیشتر در تحقیق و علم سرمایه گذاری کنیم، در حفاظت از سیستم های طبیعی ضروری برای هماهنگی سیاره ها. امروزه بیش از هر زمان دیگری به فناوری هایی نیاز داریم که راه حل هایی برای مشکلات خلق شده توسط انسان در طبیعت ارائه دهند. من به شهرنشینی بی رویه، جنگل زدایی و آلودگی فکر می کنم، مسائلی که برای جوانان ما عزیز است که حساسیت بیشتری نسبت به عواقب وخیم آن دارند [...]

ادامه مطلب