رزمایش GRIFONE 21 که توسط نیروی هوایی و با پشتیبانی نیروهای ملی نجات کوهستانی و غارشناسی سازماندهی شده است ، شامل وسایل و نیروهای دفاعی ، سپاه و ادارات دولتی خواهد بود. ویرایش 2021 بین المللی ، بین نیروها و بین وزارتخانه ها "گریفون" ، برنامه ریزی و انجام سالانه توسط نیروی هوایی ایتالیا از طریق مرکز هماهنگی نجات (RCC) فرماندهی عملیات هوایی (COA) در [...]

ادامه مطلب