توافق نامه بین گاز و نور eni ، تولید و خدمات لگاکوپ و گاز و نور هارلی و دیکینسون آنی ، هارلی و دیکینسون و لگاکوپ پرودوزیونه و سروزی ، انجمن ملی نمایندگی تعاونی های تولید ، کار و خدمات متعلق به لگاکوپ توافق نامه ای را برای ارتقا فرصت ها امضا کردند مربوط به نیاز مجدد انرژی و ایمنی لرزه ای [...]

ادامه مطلب