در مرکز این مانور، مدیریت ریسک و تقویت زنجیره های کشاورزی و غذا و غذای ایتالیا قرار دارد، تقویت زنجیره تامین کشاورزی، ماهیگیری و آبزی پروری، تولد صندوق ملی مشترک برای پوشش خطرات فاجعه و دو صندوق برای حمایت از سرمایه گذاری در سرمایه. کالاها و در تقویت PDO، PGI [...]

ادامه مطلب

بیش از 2 میلیارد یورو برای حمایت و راه اندازی مجدد بخش کشاورزی، تقویت رقابت زنجیره تامین و تشویق کشاورزان زیر 40 سال. پاداش سبز برای سه سال آینده تمدید شده است: این اعداد قانون بودجه است که امروز به سنا ارسال شد. . همانطور که به شدت مورد نظر وزیر استفانو پاتونلی، برای بخش کشاورزی و مواد غذایی [...]

ادامه مطلب