جایگزین ها، پرداخت ها در حال انجام: بودجه وجود دارد با اشاره به گزارش های مطبوعاتی که بر اساس آن منابع کافی برای تضمین تمدید کارمندان برای شرایط اضطراری (هم ATA و هم معلمان، در مجموع حدود 55 هزار قرارداد) تا سقف وجود دارد. پایان دروس طبق مصوبه درج شده در روزنامه رسمی [...]

ادامه مطلب