میپاف: در کنفرانس دولتی-مناطق اقدامات برای بخش شراب و به روز رسانی برنامه مدیریت ریسک در کشاورزی 2021 دو اقدام مهم برای بخش شراب و ابلاغ فرمان اصلاح "برنامه مدیریت ریسک در کشاورزی 2021". اینها اصلی هستند. نقاط مورد علاقه کشاورزی امروز به کنفرانس ایالت-منطقه ها آورده شد. [...]

ادامه مطلب