کمپین ارتباطی INPS برای بازخرید مدرک آغاز شده است، ابزاری که مردم می توانند با آن در آینده خود مداخله کنند. با این ادعا که "زندگی از دو چیز تشکیل شده است: آنچه اتفاق می افتد و آنچه ما اتفاق می افتد" INPS تأکید می کند که آینده ما تنها به شرایط بستگی ندارد [...]

ادامه مطلب