تا به امروز، اثرات جنگ در اوکراین باعث کاهش تولید ناخالص داخلی 24 میلیارد یورویی واقعی برای سال جاری خواهد شد که معادل 929 یورو از دست دادن میانگین قدرت خرید برای هر خانواده ایتالیایی است. در سطح سرزمینی، خانواده هایی که بیشترین جریمه را دارند، خانواده های ساکن در ترنتینو آلتو آدیگه (-1.685 یورو) خواهند بود.

ادامه مطلب