روز ملی ایمنی در مدارس، این وزارتخانه مسابقه "ایمن فقط اگر اهمیت می دهید" را راه اندازی می کند و رصدخانه را در ساختمان های مدارس برگزار می کند. پیشگیری از خطر و مراقبت از فضاهایی که در آن زندگی می کنید. این […]

ادامه مطلب