حمله رعد اسا در شب. پلیس ایالتی اختلاف بین اعضای مرتبط با قبایل را برای کنترل Zen قطع می کند. چهار دستگیری انجام شده صبح امروز ، پلیس ایالت پالرمو دستور بازداشت یک مظنون به یک جنایت را که به روش مافیایی تشدید شده بود ، صادر کرد. دادستان عمومی و اداری مبارزه با مافیای پالرمو ، [...]

ادامه مطلب

پلیس ایالت ، به عنوان بخشی از فعالیتهای کنترل ارضی هدفمند در منطقه "ذن" ، در جرایم تولید و نگهداری به منظور فروش مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی اسلحه گرم دستگیر شده است ، مجرم 19 ساله گابریل فرازانو و والدینش فرازانو سالواتوره ، متولد 67 ´ [...]

ادامه مطلب