ACN: Talianska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť

Zrodila sa Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ACN), ustanovená vyhláškou, ktorá obsahovala ešte 19 článkov, ktoré Rada ministrov schválila, už keď ich predložil námestník ministra pre služby Franco Gabrielli Copasirovi. Podľa tohto dekrétu je popri Palazzo Acn zriadený pri Palazzo Chigi medzirezortný výbor pre kybernetickú bezpečnosť „s funkciami konzultácie, navrhovania a rokovania o politikách kybernetickej bezpečnosti, a to aj na účely ochrany národnej bezpečnosti v kybernetickom priestore“. Týmto dekrétom sa takisto ustanovuje, že predsedovi vlády sú výlučne určené: „vrcholový manažment a všeobecná zodpovednosť za politiky kybernetickej bezpečnosti; prijatie národnej stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti po konzultácii s Medzirezortným výborom pre kybernetickú bezpečnosť; vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa ACN. Funkcie, ktoré môže predseda vlády pri výkone svojich funkcií delegovať na podtajomníka pre služby. Agentúra podľa návrhu textu „má právnu subjektivitu podľa verejného práva a je vybavená regulačnou, administratívnou, patrimoniálnou, organizačnou, účtovnou a finančnou autonómiou“. Legislatívny výnos ustanovuje nábor pracovníkov ad hoc pre agentúru vrátane tých, ktorí nepochádzajú z verejnej správy. V prvej aplikácii je organická dotácia ACN tristo jednotiek. Podľa tejto vyhlášky je však agentúra určená na to, aby v roku 2027 narástla až na osemsto jednotiek. Rozpočet agentúry zatiaľ nie je uvedený v návrhu. Ďalšou novinkou je Cybersecurity Nucleus zriadený pri ACN, ktorý predstavuje akúsi frontovú líniu, ktorá v krízových situáciách zaisťuje podporu predsedovi vlády a cisárovi. Jadro sa skladá z vojenského poradcu predsedu vlády, zástupcu spoločností Dis, Aise, Aisi a každého z ministrov zastúpených v Medzirezortnom výbore pre bezpečnosť republiky (Cisr). Zahŕňa tiež zástupcu ministerstva univerzity, ministra povereného pre technologické inovácie a digitálny prechod a zástupcu oddelenia civilnej ochrany Palazzo Chigi. Samotný riaditeľ ACN predsedá Nukleu. Týmto nariadením sa nakoniec upravujú niektoré zmeny legislatívneho dekrétu z roku 2018, ktorým vláda transponovala smernicu EÚ o bezpečnosti počítačovej bezpečnosti NIS.

ACN: Talianska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť