Banky: ABI vydáva novú správu o aktivitách pre trvalo udržateľný rozvoj

Pohľady

Nové oznámenie o zapojení (COE) Talianskej bankovej asociácie je online ako člen Globálneho paktu OSN.

Štvrté vydanie dokumentu popisuje záväzok spoločnosti ABI v dvojročnom období 2019-2020 podporovať šírenie desiatich princípov globálneho paktu o ochrane životného prostredia, ľudských právach, boji proti korupcii a pracovných štandardoch týkajúcich sa 17 trvalo udržateľného rozvoja. Ciele (ciele trvalo udržateľného rozvoja - ciele trvalo udržateľného rozvoja) ako súčasť programu 2030, a tým prispieť k ich dosiahnutiu. Záväzok, ktorý sa rozvíja prostredníctvom aktivít, ktoré asociácia vykonáva s bankami a pre banky a vo vzťahu k rôznym referenčným komunitám, v medzinárodnom scenári, ktorý stále viac podporuje rozvoj udržateľného financovania a vyzýva sektor, aby vždy zohrával väčšiu úlohu ako protagonista smerovania tokov kapitálu smerom k zelenej ekonomike.

Iniciatívy ABI pre trvalo udržateľný rozvoj, zhromaždené v oznámení o angažovanosti, sú rozdelené do nasledujúcich 4 segmentov, ktoré sa zhodujú s makropriestormi zásad globálnej kompaktnosti:

  • Životné prostredie: príspevok k ochrane životného prostredia a všeobecnejšie k rozvoju udržateľných financií s cieľom „orientovať európsky kapitálový trh na financovanie projektov, ktoré podporujú udržateľný hospodársky rast“, s popisom: dodržiavanie iniciatív na podporu podnikania udržateľnosť; akcie vyvinuté ako súčasť inštitucionálnej práce ABI, ktorá vedie dialóg s inštitúciami; konkrétne projekty a činnosti na podporu riadenia integrácie faktorov ESG v banke v súlade s vývojom EÚ s osobitným dôrazom na životné prostredie;
  • Ľudské práva: príspevok k rešpektovaniu ľudských práv a podpora komunít, v ktorých pôsobia banky, s osobitným dôrazom na otázky finančného vzdelávania, dostupnosti bankových štruktúr, služieb a produktov a starostlivosti o vzťahy s rodinami a podnikmi, príspevok ku kultúrnemu rastu krajiny;
  • Boj proti korupcii: príspevok k zákonnosti a boju proti korupcii a kriminalite;
  • Práca: podpora práce prostredníctvom účasti na kolektívnom vyjednávaní v sektore, podpora zamestnanosti a pozornosť rozvoju ľudí.

Každá kapitola obsahuje symboly 17 SDGs, ku ktorým prispievajú činnosti ilustrované v tej istej kapitole. Okrem toho sú získané výsledky zvýraznené pre každú opísanú aktivitu.

ABI je členom OSN Global Compact od roku 2005 a od samého začiatku prispieva k rozvoju národnej siete na podporu desiatich princípov Global Compact v Taliansku, pričom sa zúčastňuje ako zakladajúci člen skupiny Global Compact Network Italy Foundation.

ABI COE je k dispozícii na webovej stránke asociácie na adrese link1 a na webovej stránke UNGC al link2

Banky: ABI vydáva novú správu o aktivitách pre trvalo udržateľný rozvoj

| ECONOMY |