Eni. Memorandum o porozumení podpísané s vládou Republiky Guinea-Bissau

Vláda Republiky Guinea-Bissau a Eni začínajú spoluprácu v sektoroch prieskumu, prírodných klimatických riešení, poľnohospodárstva, udržateľnosti a zdravia

Vláda Republiky Guinea-Bissau a Eni podpísali memorandum o porozumení s cieľom preskúmať potenciálne oblasti spolupráce v oblastiach prieskumu, prírodných klimatických riešení, poľnohospodárstva, udržateľnosti a zdravia.

Cieľom tohto memoranda je zhodnotiť iniciatívy, ktoré sa majú implementovať na podporu trvalo udržateľného rastu v oblasti životného prostredia a na podporu rozvoja miestnych komunít. Preskúmajú sa najmä iniciatívy na ochranu lesov a trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou, ako aj na poľnohospodárstvo a rozvoj agroproduktov z poľnohospodárskych zvyškov.

Medzi oblasti spolupráce patrí aj hodnotenie prieskumného potenciálu offshore oblasti krajiny. 

Pokiaľ ide o zdravie, vláda Guiney-Bissau a Eni už identifikovali spoločnú iniciatívu na posilnenie pohotovostných služieb a služieb intenzívnej starostlivosti; ministerstvu zdravotníctva bola dodaná prvá várka základného zdravotníckeho vybavenia. Nadácia Eni – odnož Eni venovaná iniciatívam v oblasti zdravia – okrem toho vykonáva štúdiu uskutočniteľnosti na podporu opatrení ministerstva zdravotníctva zameraných na zlepšenie zdravia matiek a detí v krajine.

MV je v súlade s prioritou vlády Guiney-Bissau investovať do zdravotníctva, vzdelávania, infraštruktúry a poľnohospodárstva, ako aj so záväzkom spoločnosti Eni k spravodlivému prechodu v afrických krajinách.

Eni. Memorandum o porozumení podpísané s vládou Republiky Guinea-Bissau