Garančný fond pre prístup do zálohy TFS / TFR: návod na obsluhu

Inps bola poverená správou Garančného fondu na krytie úverového rizika spojeného s finančnými zálohami TFS / TFR bankami a finančnými sprostredkovateľmi na základe osobitnej dohody uzavretej 28. októbra 2020 medzi „Inštitútom, Minister práce a sociálnych vecí, minister hospodárstva a financií a minister verejnej správy.

Obežník číslo 119 z 25. októbra 2022 INPS poskytuje bankám a finančným sprostredkovateľom pokyny na prevádzku a aktiváciu žiadosti o záruku na intervenciu fondu (špecifikuje rámec, ktorý ponúka Obežník 131/2020); ten istý obežník 119/2022 obsahuje aj pokyny o zániku úveru, subrogácii a fungovaní štátnej záruky.

Záruka fondu spravovaného INPS pokrýva 80 % celkovej sumy: Fond má počiatočný kapitál vo výške 75 miliónov eur a je ďalej vyživovaný províziami platenými veriteľmi vo výške 0,01 % z výšky zálohy.

Záruku môže aktivovať banka alebo finančný sprostredkovateľ v prípade, že vyplácajúci orgán nemôže vrátiť rovnakú sumu zálohy TFS / TFR po uplynutí lehoty stanovenej na zaplatenie jednej splátky TFS / TFR a bolo zistené úplné alebo čiastočné nesplatenie pôžičky vyplácajúcim orgánom podľa postupov uvedených v obežníku 119/2022.

V prípade neuhradenia zo strany Inps, po zistení existencie všetkých podmienok pre zásah, zaplatí dlžnú sumu osobe, ktorá požiadala o aktiváciu záruky, v rámci limitov. výška zálohy TFS / TFR. 

INPS oznamuje dohliadajúcim ministerstvám každých šesť mesiacov sumy vyplatené Garančným fondom pri plnení žiadostí o intervenciu, ako aj údaje, rozpracovania a analýzy o operáciách a efektívnosti fondu.

Garančný fond pre prístup do zálohy TFS / TFR: návod na obsluhu