Spravodlivosť, DL o väzenskom systéme a trestnej reforme

Rada ministrov schválila na návrh ministra spravodlivosti Carla Nordia dekrét zákona s dvoma zásahmi do systému výkonu trestu a reformy trestného procesu. 

Prvý bod ustanovenia má za cieľ zabezpečiť - v lehote do 8. novembra, ktorú ústavný súd určil parlamentu - reakciu na upozornenie obsiahnuté v uznesení č. 97 z roku 2021, ktorý sa týka zákazu poskytovania trestu odňatia slobody väzňom za závažné trestné činy, ktorí nespolupracujú so súdnym systémom. V texte sa uvádzajú prísne požiadavky na uznanie zistení sudcov Rady a zároveň na zabránenie tomu, aby subjekty, ktoré môžu mať stále spojenie s kriminálnym kontextom pôvodu, boli pripustené k opatreniam odmeňovania. Vyhláška plne zohľadňuje navrhovaný zákon – týkajúci sa čl. 4bis systému výkonu trestu odňatia slobody - už schválila Poslanecká snemovňa v minulom volebnom období a zameriava sa predovšetkým na podmienky poskytovania týchto výhod: pre odsúdených za tzv. trestné činy bude dobré správanie vo väzení alebo samotná účasť na liečbe nestačia, ale zavádzajú sa špecifické prvky, ktoré umožňujú vylúčiť aktuálnosť väzieb s organizovaným zločinom alebo riziko opätovného nadviazania takýchto kontaktov. 

V mechanizme udeľovania penalizačných dávok teda podľa indícií Ústavného súdu nie je žiadny automatizmus, ale záruky bezpečnosti sú zabezpečené aj posilneným postupom pri posudzovaní žiadostí, v ktorom je zakotvená aj povinnosť dozorného sudcu získať viaceré stanoviská vrátane stanoviska národného prokurátora pre boj proti mafii a terorizmu. Okrem toho text zavádza zmeny týkajúce sa udeľovania podmienečného prepustenia (žiadosť možno podať po odpykaní 30-ročného trestu) a ustanovuje prechodné pravidlo pre väzňov, ktorí spáchali trestné činy pred nadobudnutím účinnosti reformy. 

Druhý bod vyhlášky sa týka reformy trestného procesu a sankčného systému. Vzhľadom na obavy prevádzkovateľov justičného systému z vplyvu nových pravidiel sa odklad nadobudnutia účinnosti legislatívnej vyhlášky č. 150/2022 na obdobie nepresahujúce dva mesiace. 

Odklad umožní zdokonaliť už začaté organizačné opatrenia a primeranú technologickú podporu, zaručiť súdnym úradom najlepšie podmienky na úplné, včasné a efektívne uplatnenie už schválenej reformy, ako aj vyhodnotiť prijatie ďalších prechodných pravidiel. . Na tento účel už bola na ministerstve spravodlivosti zriadená osobitná pracovná skupina zložená z vedúcich všetkých zainteresovaných oddelení ministerstva spravodlivosti. 

Legislatívny výnos týkajúci sa trestného konania a systému sankcií predstavuje míľnik PNRR a musí nadobudnúť účinnosť najneskôr 30. decembra 2022, aby sa zabezpečilo dodržiavanie termínov a záväzkov prijatých s Európou.

Spravodlivosť, DL o väzenskom systéme a trestnej reforme