Minister Bianchi podpisuje usmerňovací zákon na rok 2022

Pohľady

Minister Patrizio Bianchi podpísal zákon o politicko-inštitucionálnom usmernení ministerstva školstva na rok 2022.

Dokument identifikuje politické priority, ktorými sa bude riadiť činnosť ministerstva na rok 2022 a na trojročné obdobie 2022-2024, definované v súlade s dokumentmi o hospodárskom a finančnom plánovaní, najmä s dokumentom o hospodárstve a financiách (DEF) 2021 s opatreniami definovanými v národnom pláne obnovy a odolnosti (PNRR), s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja-cieľmi trvalo udržateľného rozvoja definovanými OSN v programe 2030, s regulačným rámcom uplatniteľným na národný systém vzdelávania a odbornú prípravu, ako aj s súčasná legislatíva o transparentnosti a predchádzaní korupcii vo verejnej správe.

Konkrétne je v dokumente identifikovaných osem priorít: zaručenie práva na štúdium pre všetky študentky, zlepšenie ponuky vzdelávania v školách všetkých úrovní, podpora vzdelávacích a digitálnych inovačných procesov, presadzovanie efektívnych politík na zlepšovanie stavu zamestnancov školy, investovanie do školy vybudovať a prehodnotiť vzdelávacie prostredie inovatívnym spôsobom, oživiť autonómiu školy a zlepšiť národný hodnotiaci systém, investovať do integrovaného systému 0-6, posilniť administratívne a riadiace kapacity ministerstva. 

Minister Bianchi podpisuje usmerňovací zákon na rok 2022

| NOVINKY " |