Termini E CONDIZIONI

Prístup na stránku

Prístup návštevníkov na tento web podlieha nasledujúcim podmienkam.

Informácie, logá, grafické prvky, zvuky, obrázky, ochranné známky a čokoľvek iné, publikované a / alebo reprodukované na tomto serveri, sú majetkom spoločnosti PRP Channel (alebo sú poskytované tretími stranami).

Reprodukcia obsahu stránok je povolená iba s písomným súhlasom kanálu PRP. Je preto zakázané upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať alebo rozširovať obsah tejto stránky bez autorizácie. Najmä je zakázané kopírovať počítačové programy (softvér), ktoré určujú fungovanie tohto servera, vytvárať podobné programy, sledovať a / alebo používať zdrojový kód vyššie uvedených programov.

Kanál PRP nezaručuje neustálu aktualizáciu informácií obsiahnutých na tomto serveri, ani nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane vírusových infekcií, ktoré môžu utrpieť zariadenia návštevníkov v dôsledku prístupu a / alebo prepojenia s tejto stránky alebo sťahovania jej obsahu.

Hypertextové odkazy (odkazy) na tomto serveri môžu smerovať vyhľadávanie návštevníkov na webové stránky na iných serveroch ako tento. V takom prípade spoločnosť PRP Channel nepreberá zodpovednosť za obsah zverejnený na týchto stránkach a za jeho použitie tretími stranami, ani za škody spôsobené alebo vzniknuté pri príležitosti prístupu na tieto stránky, vzájomné prepojenie alebo sťahovanie ich obsahu.

Všetky osobné informácie odoslané na web kanála PRP budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

OCHRANA SÚKROMIA

Tieto informácie sú poskytované v súlade s čl. 13 nariadenia 2016/679 (GDPR), podľa čl. 13 legislatívneho dekrétu č. 196/2003 (kódex týkajúci sa ochrany osobných údajov) používateľom, ktorí pristupujú na webovú stránku [vložiť odkaz] a vzťahuje sa na všetky osobné údaje spracované podľa nižšie uvedených metód.

DRŽITEĽ LIEČBY

Dáta kontrolóra zhromažďovaných osobných údajov je Massimiliano D'Elia, info@prpchannel.com

Zbierané údaje

Spracované osobné údaje sa zhromažďujú, ako ich poskytuje priamo zainteresovaná strana, alebo sa poskytujú automaticky.

Údaje poskytnuté priamo zainteresovanou stranou sú všetky osobné údaje, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom poskytnuté kontrolórovi údajov priamo zainteresovanou stranou. Zhromažďujú sa a spracúvajú sa najmä tieto osobné údaje:
- zoznam zhromaždených údajov [meno, priezvisko, e-mail] iba pre funkciu bulletinu

Zozbierané údaje automaticky sú navigačné údaje. Tieto údaje, hoci neboli zhromaždené, aby mohli byť spojené s totožnosťou používateľa, mohli nepriamo prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi zhromaždenými kontrolórom údajov umožniť jeho identifikáciu. Najmä:

 • IP adresa
 • prehliadač a navigačné zariadenie

Po odoslaní informačných bulletinov umožňuje použitá platforma zistiť otvorenie správy a kliknutia vykonané v samotnom bulletine spolu s podrobnosťami týkajúcimi sa adresy IP a použitého prehliadača / zariadenia. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné pre fungovanie implicitnej obnovy systémov spracovania (pozri bod Metódy spracovania) a je neoddeliteľnou súčasťou fungovania odosielajúcej platformy.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL LIEČBY

Údaje sa spracovávajú výhradne na účely, na ktoré sa zhromažďujú, ako je uvedené nižšie.

Použili sme údaje poskytnuté zainteresovanými stranami na:

 • [pre newsletter]
 • iba v prípade osobitného súhlasu používateľa, umožniť prístup k špecifickým a ďalším službám, ako je odosielanie budúcich informácií a propagačných správ prostredníctvom e-mailu alebo elektronickými prostriedkami.

Poskytnutie údajov uvedených v časti „Zhromaždené údaje“ je povinné, aby umožnilo používateľovi prístup k službe. Z tohto dôvodu je súhlas povinný a akékoľvek odmietnutie spracovania alebo neúspech, nepresné alebo čiastočné poskytnutie údajov by mohlo mať za následok nemožnosť správneho poskytovania služby.

Poskytovanie údajov na účely zasielania spravodajov na propagačné, informačné alebo výskumné účely je voliteľné a odmietnutie udeliť relatívny súhlas so spracovaním znemožní aktualizáciu obchodných iniciatív a / alebo propagačných kampaní, prijímanie ponúk alebo iný propagačný materiál a / alebo na zasielanie personalizovaných ponúk. Kanál PRP neposkytuje tretím stranám žiadne informácie o používateľoch bez ich súhlasu, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

V každom prípade je šírenie a prenos údajov mimo oblasť EÚ vylúčené.

ZRUŠENIE súhlasu

Zainteresovaná strana môže svoj súhlas s prijímaním propagačných a obchodných oznámení okamžite odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@prpchannel.com alebo kliknutím na príslušný odkaz na zrušenie prihlásenia, ktorý nájdete v päte každého prijatého propagačného a komerčného e-mailu.

SPÔSOB LIEČBY

Osobné údaje sú spracovávané pomocou automatizovaných nástrojov pre čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu, na ktoré boli zhromaždené, poskytuje v každom prípade ročnej overenie dát uložených za účelom odstránenia tých považované za zastarané, pokiaľ zákon neustanovuje povinnosti uskladnenia ,

Spracovanie údajov sa zvyčajne uskutočňuje v ústredí spoločnosti Kanál PRP, zamestnanci alebo externí spolupracovníci riadne vymenovaní za správcov údajov. Úplný zoznam spracovateľov údajov a osôb zodpovedných za spracovanie osobných údajov sa môže vyžiadať odoslaním príslušnej žiadosti na e-mailovú adresu info@prpchannel.com 

Registrácia a súvisiace spracovanie sa považujú za platné, pokiaľ ich používateľ neodhlási, uvedený v každom e-maile, alebo po 12 mesiacoch od poslednej komunikácie, ktorá obsahuje dôkazy o priamej interakcii (kliknutie, otvorenie, odpoveď).

Konkrétne bezpečnostné opatrenia sú dodržané, aby sa zabránilo strate dát, nedovolenému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.

PRÁVA ZAINTERESOVANEJ STRANY

Podľa čl. 7 zákonníka o ochrane osobných údajov a čl. 13 GDPR má každý užívateľ právo na získanie potvrdenia o existencii alebo neexistencii svojich osobných údajov, aj keď ešte nie sú zaregistrované, a o ich komunikácii v zrozumiteľnej podobe.

Zainteresovaná strana má najmä právo získať z kanálu PRP údaj:

 1. pôvod osobných údajov;
 2. účel a metódy liečby;
 3. logiky uplatňovanej v prípade ošetrenia vykonávanej pomocou elektronických / informačných nástrojov;
 4. identifikačné údaje vlastníka, manažérov a určeného zástupcu;
 5. subjekty a kategórie osôb, ktorým môžu byť údaje oznámené alebo ktoré sa o nich môžu dozvedieť ako vymenovaných zástupcov na území štátu, manažérov alebo agentov.

Zainteresovaná strana má okrem toho právo získať od Kanál PRP

 1. aktualizáciu, opravu alebo integráciu svojich údajov;
 2. zrušenie, transformácia na anonymnú formu alebo blokovanie údajov spracovaných v rozpore so zákonom;
 3. prístup k ich údajom, t. j. potvrdenie, že osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sa spracúvajú alebo nie;
 4. obmedzenie liečby,
 5. prenosnosť údajov, to znamená právo prijímať v štruktúrovanom formáte osobné údaje, ktoré sa ho týkajú;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Zainteresovaná strana má nakoniec právo namietať, úplne alebo čiastočne, zo zákonných dôvodov proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, aj keď to súvisí s účelom zhromažďovania. Zainteresovaná strana má najmä právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely zasielania komerčných reklamných materiálov alebo priameho predaja alebo na účely vykonávania prieskumu trhu alebo obchodnej komunikácie. Žiadosti uvedené v predchádzajúcich bodoch sa musia zasielať e-mailom na adresu info@prpchannel.com

AKTUALIZÁCIE A ZMENY

Kanál PRP si vyhradzuje právo upraviť, dopĺňať alebo pravidelne aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi alebo opatreniami prijatými Úradom na ochranu osobných údajov.

Uvedené zmeny alebo dodatky budú oznámené zainteresovaným stranám prostredníctvom odkazu na stránku ochrany osobných údajov na internetovej stránke a budú oznámené priamo zainteresovaným stranám prostredníctvom e-mailu.

Pozývame používateľov pravidelne zobrazovať pravidlá ochrany osobných údajov, skontrolovať aktualizované informácie a rozhodnúť sa, či budú aj naďalej využívať ponúkané služby.

Akékoľvek neosobné informácie oznámené kanálu PRP prostredníctvom tejto stránky (vrátane návrhov, nápadov, kresieb, projektov atď.) Pripíšu tomuto kanálu a asociácii kanálu PRP výlučné, neobmedzené a neodvolateľné právo používať, reprodukovať , zobrazovať, vykonávať, upravovať, prenášať a distribuovať takéto neosobné informácie. Oznamovanie takýchto informácií automaticky povedie k prenosu tých istých, bezplatných, výlučne a s najširšími právami a právomocami, na kanál PRP a asociáciu kanálov PRP. Na túto stránku sa vzťahujú právne predpisy platné na území Talianskej republiky a Európskeho spoločenstva.

Ochrana osobných údajov a kanál PRP - rozsah pôsobnosti národná

Informácie poskytované podľa čl. 13 legislatívneho dekrétu 30. júna 2003 č. 196 (Zákonník týkajúci sa ochrany osobných údajov, ďalej len „zákonník“).

Spracovanie osobných údajov komunikovaných návštevníkmi kanálu PRP prostredníctvom tejto stránky bude prebiehať nasledujúcimi spôsobmi.

PRP Channel je majiteľom spracovania osobných údajov na rovnakú komunikáciu od návštevníkov tejto stránky.

Miesto spracovania údajov

Liečba súvisiaca s webovými službami tejto stránky sa uskutočňuje na vyššie uvedenom mieste a zaobchádza ju iba s personálom zodpovedným za ošetrenie alebo príležitostným servisným personálom.

Účel spracovania údajov

Osobné údaje, ktoré poskytujú používatelia, ktorí predkladajú konkrétne žiadosti alebo odoberajú určité služby, používa kanál PRP výlučne na účely vykonania požadovanej služby alebo služby a sú oznámené tretím stranám, ak je to potrebné na tento účel.

Prostredníctvom výslovného súhlasu sa tiež zaoberajú propagačnými a obchodnými informačnými aktivitami a prieskumom trhu a prieskumom spokojnosti zákazníkov prostredníctvom kanála PRP. Na tento účel môžu byť vaše dáta oznamované prostredníctvom kanála PRP tretím stranám a v takom prípade sa s nimi bude zaobchádzať iba na tieto účely av súlade s platnými právnymi predpismi.

Pokiaľ ide o vyššie uvedené účely a pokiaľ nie je výslovne uvedené vyššie, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou nebudú prenesené prostredníctvom kanála PRP tretím stranám a nebudú zverejnené.

Typy spracúvaných údajov

· Navigačné údaje: Počítačové systémy a softvérové ​​postupy na prevádzku tejto webovej stránky získavajú počas bežnej prevádzky určité osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní komunikačných protokolov internetu. Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby sa spájali s identifikovanými jednotlivcami, ale ktoré by ich vlastnou povahou mohli umožniť užívateľom identifikovať prostredníctvom spracovania a združovania s údajmi vlastnenými tretími stranami. V tejto kategórie údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných užívateľa pripájajúce sa k miestu, URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metóda používaná na predložiť žiadosť servera, veľkosť súboru získaná v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede servera (dobrý koniec, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a počítačovým prostredím používateľa. Tieto údaje sa používajú iba na účely získania anonymných štatistických informácií o používaní lokality a na kontrolu ich správneho fungovania a sú vymazané ihneď po spracovaní. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetickej počítačovej kriminality za poškodenie lokality: zachrániť túto situáciu, stav webových kontaktných údajov nepretrváva dlhšie ako sedem dní.

Údaje poskytnuté dobrovoľne používateľom: Voliteľné, explicitné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na tejto stránke zahŕňa následné získanie adresy odosielateľa, potrebné na zodpovedanie žiadostí, ako aj akýchkoľvek ďalších osobných údajov uvedených v správe. . Konkrétne súhrnné informácie budú na požiadanie postupne hlásené alebo zobrazené na stránkach webu nastavených pre konkrétne služby.

Súbory cookie

Táto stránka používa súbory cookie, aby boli služby čo najefektívnejšie a najjednoduchšie na použitie. Preto pri návšteve stránky sa do zariadenia používateľa zadá minimálne množstvo informácií, napríklad malé textové súbory nazývané „cookies“, ktoré sa ukladajú do adresára webového prehliadača používateľa. Existujú rôzne typy súborov cookie, ale v zásade hlavným účelom súboru cookie je zefektívnenie fungovania stránky a povolenie určitých funkcií. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie celkovej navigácie Používateľa. Najmä:

Umožňujú vám efektívne prechádzať z jednej stránky webu na druhú.

· Uložte používateľské meno a predvoľby, ktoré ste zadali.

· Vyhnite sa zadávaniu rovnakých informácií (napríklad používateľské meno a heslo) niekoľkokrát počas návštevy.

Merajú využitie služieb používateľmi na optimalizáciu zážitku z prehliadania a samotných služieb.

Prezentujú cielené reklamné informácie podľa záujmov a správania vyjadrených používateľom pri prehliadaní.

Existujú rôzne typy súborov cookie. Ďalej uvádzame typy súborov cookie, ktoré je možné použiť na webových stránkach s popisom účelu spojeného s ich použitím.

Technické súbory cookie

Súbory cookie tohto typu sú nevyhnutné pre správne fungovanie niektorých častí stránok. Súbory cookie v tejto kategórii zahŕňajú trvalé súbory cookie aj súbory cookie relácie. Ak tieto súbory cookie neexistujú, web alebo niektoré jeho časti nemusia fungovať správne. Preto sa používajú vždy, bez ohľadu na preferencie používateľov. Súbory cookie v tejto kategórii sa vždy odosielajú z domény prpchannel.com.

Analytické cookies

Súbory cookie tohto typu sa používajú na zhromažďovanie informácií o používaní stránky. Prevádzkovateľ používa tieto informácie na štatistické analýzy, vylepšenie stránky a zjednodušenie jej používania, ako aj na sledovanie jej správneho fungovania. Tento typ súborov cookie zhromažďuje anonymné informácie o aktivite používateľov na webe a o tom, ako sa dostali na web a navštívené stránky. Súbory cookie v tejto kategórii sa odosielajú zo samotného webu alebo z domén tretích strán.

Cookies na detekciu tretích strán

Súbory cookie tohto typu sa používajú na zhromažďovanie informácií o použití webových stránok návštevníkmi, kľúčových slov použitých na prístup na webové stránky, navštívených webových stránok a počiatku prenosu, z ktorého návštevníci prichádzajú, pre marketingové kampane. Vlastník môže tieto informácie použiť na zostavenie správ a vylepšenie stránok. Súbory cookie zhromažďujú informácie anonymne. Súbory cookie tohto typu sa odosielajú zo samotnej stránky alebo z domén tretích strán.

Súbory cookie na integráciu funkcií tretích strán

Cookies tohto typu sa používajú na integráciu funkcií tretích strán na webe (napríklad, tvoria pripomienky alebo sociálne siete ikony, ktoré umožňujú návštevníkom zdieľať obsah stránok). Súbory cookie v tejto kategórii môžu byť odosielané z domén partnerských stránok alebo stále ponúkajú funkcie na stránkach.

Od vlastníka sa nevyžaduje, aby vyžadoval súhlas používateľa s technickými súbormi cookie, pretože tieto sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby. Pokiaľ ide o iné typy súborov cookie, používateľ môže vyjadriť súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi prostredníctvom špecifických konfigurácií prehľadávača a počítačových programov alebo zariadení, ktoré sú pre používateľa ľahko a zreteľne použiteľné. Vlastník pripomína používateľovi, že predvoľby súborov cookie je možné kedykoľvek zmeniť. Taktiež je možné kedykoľvek deaktivovať cookies z prehľadávača, ale táto operácia môže zabrániť používateľovi v používaní určitých častí stránok.

Webové stránky tretích strán

Táto stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od tých, ktoré prijal vlastník, ktorý preto nezodpovedá za stránky tretích strán. Podľa čl. 122 druhý odsek legislatívneho dekrétu 196/2003 súhlas s používaním týchto cookies vyjadruje zainteresovaná strana prostredníctvom individuálneho nastavenia, ktoré si sám zvolil pre prehliadač používaný na navigáciu na webe, bez toho, aby bolo dotknuté právo používateľa kedykoľvek komunikovať so správcom údajov ich vôľu ohľadne údajov spravovaných prostredníctvom cookies, ktoré samotný prehliadač prijal.

Voliteľný prenos dát

Okrem údajov určených pre navigačné údaje môže používateľ poskytnúť osobné údaje, ak o to požiada v konkrétnych častiach stránky. Ich neposkytnutie však môže znemožniť získanie požadovaných informácií.

Liečebný režim

Osobným údajom sa zaobchádza s automatizovanými nástrojmi na čas potrebný na dosiahnutie účelov, na ktoré boli zhromaždené. Konkrétne bezpečnostné opatrenia sú dodržané, aby sa zabránilo strate dát, zneužitiu alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.

Práva zúčastnených strán

Podľa čl. 7 kódexu majú subjekty, ktorých sa osobné údaje týkajú, právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii tých istých údajov, poznať ich obsah a pôvod, overiť ich presnosť alebo požiadať o ich integráciu, aktualizácia alebo oprava, žiadosť o ich zrušenie, transformácia do anonymnej formy alebo blokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, ako aj v každom prípade z legitímnych dôvodov namietať proti ich spracovaniu.

Ak chcete konzultovať alebo upraviť svoje údaje alebo zakázať ich použitie, kedykoľvek a bezplatne, podľa čl. 7 D. Lgs. 196 / 03, subjekty, na ktoré sa vzťahujú osobné údaje, môžu písať info@prpchannel.com

Obsah: Zodpovednosť

Texty a komentáre zverejnené na kanáli PRP sa dajú výlučne pripísať ich autorovi a v žiadnom prípade nepredstavujú názor redakcie kanálu PRP.

copyright

Autori kanálu PRP sa zaväzujú rešpektovať autorské práva na texty, publikácie, obrázky, zvuk, video a používať materiály, ktoré si sami vytvorili alebo na ktoré sa nevzťahujú autorské práva. V prípade podozrenia na porušenie licencie, autorských práv alebo iných práv kontaktujte redakciu zaslaním e-mailu na adresu info@prpchannel.com

COOKIES

Použite Cookies na tejto stránke

Tieto zásady používania súborov cookie popisujú použitie súborov cookie na tomto serveri. Predbežne sa uvádza, že použitie takzvaných súborov cookie relácie (ktoré nie sú trvale uložené v počítači používateľa a zmiznú po zatvorení prehliadača) umožňuje prenos identifikátorov relácií (pozostávajúcich z náhodných čísel vygenerovaných serverom), ktoré sú potrebné umožniť bezpečný a efektívny prieskum lokality.

Takzvané súbory cookie relácie používané na tomto serveri sa vyhýbajú použitiu iných IT techník, ktoré môžu potenciálne narušiť dôvernosť prehliadania používateľov a neumožňujú získanie osobných identifikačných údajov používateľa.

Čo je to cookie?

Aby sme vám poskytli akékoľvek užitočné informácie o cookies a ich použití, aj keď len potenciálne, a aby ste zistili, ako zmeniť nastavenie vášho prehliadača týkajúce sa používania cookies, prečítajte si tento podrobný popis.

Súbory cookie prehliadača:

Cookies sú časti informácií, ktoré webová stránka umiestňuje do vášho navigačného zariadenia pri návšteve stránky. Môžu zahŕňať prenos informácií medzi webovou stránkou a vaším zariadením a medzi ním a ďalšími webovými stránkami, ktoré fungujú v našom mene alebo súkromne, v súlade s ustanoveniami príslušných zásad ochrany osobných údajov. Súbory cookie môžeme používať na zhromažďovanie informácií, ktoré o vás zhromažďujeme. Môžete sa rozhodnúť, že dostanete upozornenie pri každom odoslaní súboru cookie, alebo môžete zakázať všetky súbory cookie zmenou nastavení prehliadača. Zakázaním súborov cookie však niektoré naše služby nemusia fungovať správne a nebudete mať prístup k mnohým funkciám navrhnutým na optimalizáciu vášho prehliadania webu. Ďalšie informácie o správe alebo zakázaní súborov cookie prehľadávača nájdete v poslednej časti týchto zásad používania súborov cookie.

Používame rôzne typy cookies s rôznymi funkciami. Pokiaľ ide o technické cookies, môžeme používať trvalé súbory a súbory cookie na relácie len za účelom podpory efektívnej navigácie na webe. Vyhradzujeme si právo zverejňovať pravidelne aktualizovanú tabuľku, v ktorej uvádzame typy použitých súborov cookie a užitočné odkazy na to, aby sme poznali konkrétne účely použitia.

Nižšie je uvedený stručný popis hlavných typov súborov cookie, ktoré je možné použiť technicky.

1. Potrebné súbory cookie (technické cookies)

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli prehliadať webové stránky a používať niektoré funkcie. Bez nevyhnutne potrebných súborov cookie nemusia byť online služby, ktoré stránka bežne ponúka, prístupné, ak je ich poskytovanie založené výlučne na súboroch cookie tohto druhu. Súbory cookie tohto typu v skutočnosti umožňujú používateľovi efektívne sa pohybovať medzi stránkami webových stránok a využívať rôzne ponúkané možnosti a služby. Umožňujú napríklad identifikovať reláciu, vstúpiť do obmedzených oblastí, zapamätať si prvky, ktoré tvoria predtým formulovanú požiadavku, vyplniť objednávku alebo uložiť cenovú ponuku.

Nie je potrebné poskytovať súhlas s technickými súbormi cookie, pretože sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaných služieb. Technické cookies je možné zablokovať alebo odstrániť zmenou konfigurácie možností vášho prehliadača. Ak samotné cookies zakážete alebo vymažete. Vykonaním týchto operácií je však možné, že nebudete mať prístup k určitým oblastiam webovej stránky alebo nebudete môcť využívať niektoré z ponúkaných služieb.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov tejto stránky.

2. Výkonné súbory cookie (cookie analytics)

Je nám alebo našim poskytovateľom služieb, ktorí pracujú pre nás, aby vo vašom navigačnom prístroji obsahovali výkonné súbory cookie. Informácie zozbierané prostredníctvom výkonných súborov cookie používa výhradne nás alebo v našom záujme.

Výkonné súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu a jej rôzne funkcie. Napríklad naša sušienky pre výkon môžu zbierať informácie o stránkach webu návštevou najčastejšie a našej reklamy, ktoré sa objavujú na iných webových stránkach, s ktorými sa na interakciu, ako aj kontrola, či otvoriť a prečítať oznámenia, ktoré vám zasielame, a ak sa zobrazí chybové hlásenia. Zhromaždené informácie môžete použiť na prispôsobenie vašich skúseností online zobrazením konkrétneho obsahu. Výkonné súbory cookie slúžia aj na obmedzenie počtu zobrazení tej istej reklamy. Naše výkonné súbory cookie nezhromažďujú osobné údaje.

Odkaz na našu politiku súborov cookie je k dispozícii prostredníctvom odkazu na tejto stránke. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky a jej funkcií oprávňujete nás (a externých inzerentov tejto webovej stránky) na umiestňovanie výkonnostných cookies do vášho navigačného zariadenia.

Informácie o odstránení alebo správe súborov cookie výkonnosti nájdete v poslednej časti týchto zásad používania súborov cookie.

Táto stránka používa najmä službu Google Analytics, ktorá je analytickým nástrojom spoločnosti Google a pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako návštevníci interagujú s obsahom, ktorý vlastnia. Sada súborov cookie sa môže použiť na zhromažďovanie informácií a generovanie štatistík používania webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov spoločnosťou Google.

Okrem vytvárania prehľadov o používaní štatistík webových stránok sa značka pixlov v službe Google Analytics môže použiť spolu s niektorými z vyššie uvedených reklamných súborov cookie na zobrazenie relevantnejších výsledkov v službách Google (napríklad Vyhľadávanie Google) a cez web.

Viac informácií nájdete na tejto stránke Analytics a cookies ochrany osobných údajov.

3. Cookie podľa funkcie (profilovanie cookies)

Vyhradzujeme si právo používať súbory cookie na funkčnosť vo vašom navigačnom zariadení našimi (alebo poskytovateľmi služieb, ktorí pôsobia v našom mene). Ak v každom prípade použijeme tieto súbory cookie, nesieme informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie na účely funkčnosti s inzerentmi alebo tretími stranami.

Tieto cookies sa používajú na ukladanie vykonaných volieb (jazykové preferencie, krajina alebo iné online nastavenia) a na poskytovanie prispôsobených alebo optimalizovaných funkcií zvolených používateľom. Funkčné cookies môžu byť použité na to, aby vám ponúkli online služby alebo na zabránenie vám v ponúkaní služieb, ktoré ste v minulosti odmietli.

Ďalej vás informujeme, že je technicky možné splnomocniť inzerentov alebo tretie strany na poskytovanie obsahu a ďalších online zážitkov prostredníctvom tejto webovej stránky. V takom prípade môže dotknutá tretia strana vložiť svoje vlastné súbory cookie pre funkčnosť do vášho zariadenia a používať ich podobným spôsobom ako my. , aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobené funkcie a optimalizovať vaše používateľské skúsenosti. Výberom prispôsobených možností a nastavení alebo optimalizovaných funkcií autorizujete naše používanie súborov cookie pre funkcie potrebné na to, aby sme vám mohli takéto zážitky ponúknuť.

Odstraňovanie súborov cookie podľa funkcií, predvolieb alebo nastavení, ktoré vyberiete, nebude uložené pre budúce návštevy.

V prípade použitia súborov cookie tretej strany poskytneme podrobnosti o odkazoch na informácie poskytnuté týmito stranami.

Na tomto webe sa môže používať remarketingový nástroj tretej strany. V takom prípade môžu niektoré stránky webu obsahovať kód nazývaný „remarketingový kód“. Tento kód umožňuje čítať a konfigurovať súbory cookie prehliadača, aby ste mohli určiť, aký typ reklamy sa vám zobrazí, na základe údajov týkajúcich sa vašej návštevy stránky, ako je napríklad zvolený navigačný okruh, skutočne navštívené stránky alebo akcie vykonané na v ich vnútri.

Takto vytvorené remarketingové zoznamy sú uložené v databáze servera Google, kde sú uložené všetky ID súborov cookie spojené s každým zoznamom alebo kategóriou záujmov. Získané informácie umožňujú identifikovať iba prehľadávač, pretože s týmito informáciami nie je tretia strana schopná identifikovať používateľa.

Tieto nástroje vám umožňujú zobrazovať prispôsobené reklamy na základe návštev používateľov na našich stránkach.

Povolenie na zhromažďovanie a archiváciu údajov môže byť kedykoľvek zrušené. Používateľ môže zakázať používanie súborov cookie od spoločnosti Google prostredníctvom špecifických nastavení rôznych prehliadačov.

Najmä môžeme využiť tieto remarketingové nástroje

Google Adwords Pre viac informácií o Google Remarketingu navštívte stránku https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326

Ďalšie informácie o Zásadách a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto stránke http://www.google.it/policies/technologies/ads/

Reklamy Bing Viac informácií o remarketingu spoločnosti Microsoft nájdete na stránke http://choice.microsoft.com/it-IT

Ďalšie informácie o zásadách a normách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na tejto stránke  http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx

Reklamy na Facebooku Viac informácií o remarketingu Facebbok nájdete na tejto stránke https://www.facebook.com/help/1505060059715840
Ďalšie informácie o zásadách a normách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na tejto stránke  https://www.facebook.com/policy.php

Registrovaní návštevníci

Vyhradzujeme si právo analyzovať online aktivity návštevníkov zaregistrovaných na našich webových stránkach a online službách pomocou súborov cookie a iných technológií sledovania. Ak ste sa rozhodli od nás dostávať komunikáciu, môžeme pomocou súborov cookie a ďalších technológií sledovateľnosti prispôsobiť budúcu komunikáciu podľa vašich záujmov.

Ďalej si vyhradzujeme právo používať cookies alebo iné technológie sledovateľnosti v komunikácii, ktorú od nás dostávate (napríklad zistiť, či boli prečítané alebo otvorené, alebo zistiť, s akým obsahom ste interagovali a ktoré odkazy ste otvorili) , aby budúca komunikácia lepšie reagovala na vaše záujmy.

Ak si už neprajete dostávať cielenú komunikáciu, môžete kliknúť na odkaz na odhlásenie, ktorý je k dispozícii v našej komunikácii, alebo sa prihlásiť do svojho účtu a odvolať svoj súhlas so zasielaním komunikácií na marketingové účely. Ak si už neprajete dostávať personalizovanú reklamnú komunikáciu na základe vašej online aktivity na tomto a iných webových stránkach, postupujte podľa pokynov vyššie (pre cielené reklamy).

Povolenie alebo zakázanie súborov cookie prostredníctvom prehliadača

Existuje niekoľko spôsobov, ako spracovať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania. Úpravou nastavení prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť súbory cookie alebo rozhodnúť o prijatí varovnej správy pred prijatím súboru cookie z navštívených webových stránok. Upozorňujeme, že úplné zablokovanie súborov cookie vo vašom prehliadači nemusí byť schopné používať všetky naše interaktívne funkcie.

Ak používate viacero počítačov na rôznych miestach, uistite sa, že každý prehliadač je nastavený tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú nainštalované v priečinku súborov cookie prehliadača. Každý prehliadač má rôzne postupy na správu nastavení. Kliknutím na niektorý z odkazov nižšie získate konkrétne pokyny.

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Ak nepoužívate žiadny z vyššie uvedených prehľadávačov, vyberte v príslušnej časti sprievodcu „cookies“ a zistite, kde je váš priečinok cookie.

Odstránenie súborov cookie Flash

Kliknutím na odkaz nižšie zmeníte nastavenia súborov cookie vo formáte Flash.

Zakázať súbory cookie Flash

Aktivácia a deaktivácia súborov cookie

Okrem toho, že môžeme pomocou nástrojov poskytnutých prehliadačom povoliť alebo zakázať jednotlivé súbory cookie, informujeme vás o tom www.youronlinechoices.com zobrazuje zoznam hlavných poskytovateľov, ktorí spolupracujú so správcami webových stránok na zhromažďovaní a používaní informácií užitočných na použitie behaviorálnej reklamy. Môžete deaktivovať alebo aktivovať všetky spoločnosti alebo alternatívne upraviť svoje preferencie individuálne pre každú spoločnosť. Môžete to urobiť pomocou nástroja, ktorý nájdete na stránke www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte skontrolovať svoje predvoľby týkajúce sa behaviorálnej reklamy.

Viac užitočných informácií o súboroch cookie nájdete na týchto adresách:

www.allaboutcookies.org;

www.youronlinechoises.com