INPS. Rodičovská, otcovská a materská dovolenka

Od 13. augusta sú v platnosti nové predpisy pre pracujúcich rodičov zapísaných v rôznych vedeniach

Od budúceho 13. augusta vstúpia do platnosti nové predpisy o rodičovskej dovolenke, materstve a otcovstve upravené legislatívnou vyhláškou č. 105 z 30. júna 2022.

Zavádza sa povinná otcovská dovolenka, ktorá nahrádza povinnú dovolenku otca a nepovinnú dovolenku otca, experimentálne zavedenú zákonom č. 92 / 2012 a stabilizovanú zrušeným paragrafom 1 ods. 134 zákona č. 234).

Toto opatrenie umožňuje pracujúcemu otcovi využiť dovolenku v trvaní 10 pracovných dní (ktorú nemožno rozdeliť na hodiny a možno ju čerpať aj nepretržite) a nezávisle od dovolenky matky.

V prípade viacnásobného pôrodu sa dĺžka dovolenky predlžuje na 20 pracovných dní. Dovolenka sa vzťahuje aj na osvojiteľa alebo pestúna.

Za dni povinnej otcovskej dovolenky sa uznáva denný príspevok vo výške 100 percent platu.

Novú povinnú otcovskú dovolenku možno čerpať od dvoch mesiacov pred predpokladaným dátumom pôrodu až do 5 mesiacov po narodení dieťaťa a v prípade perinatálneho úmrtia dieťaťa.

Niektoré zmeny sa týkajú samostatne zárobkovo činných žien.

Samostatne zárobkovo činným ženám sa na základe lekárskych prehliadok priznávajú aj denné dávky za obdobie pred dvoma mesiacmi pred pôrodom v prípade závažných komplikácií tehotenstva alebo pretrvávajúcich chorobných foriem, o ktorých sa predpokladá, že ich stav tehotenstva zhoršuje. vykonáva lekár ASL.

Náhrada sa počíta rovnakým spôsobom ako ochranné obdobia materstva/otcovstva v závislosti od kategórie, do ktorej samostatne zárobkovo činná osoba patrí.

Mení sa aj rodičovská dovolenka pre pracujúcich rodičov zaradených do rôznych manažmentov.

Rodičovská dovolenka pre zamestnaných rodičov stanovuje, že do dvanásteho roku života dieťaťa má každý pracujúci rodič nárok na príspevok vo výške 30 percent platu počas troch mesiacov, ktorý je neprenosný na druhého rodiča. Rodičia majú tiež právo, striedavo medzi sebou, na ďalšiu dovolenku v celkovej dĺžke troch mesiacov, za ktorú patrí príspevok vo výške 30 percent platu.

V zmysle novej právnej úpravy sú obdobia nenahraditeľnej rodičovskej dovolenky nasledovné:

  • matka do dvanásteho roku života dieťaťa (alebo od vstupu do rodiny v prípade osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti) má nárok na nezaplatiteľné obdobie 3 mesiacov, ktoré nie je prenosné na druhého rodiča;
  • otec do dvanásteho roku (najneskôr do šiesteho roku) života dieťaťa (alebo od vstupu do rodiny v prípade osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti) má nárok na neodškoditeľné obdobie 3 mesiacov, ktoré je neprenosné druhému rodičovi
  • obaja rodičia majú tiež právo, striedavo medzi nimi, na dodatočnú dobu náhrady škody v celkovej dĺžke 3 mesiacov, pričom maximálna celková doba náhrady škody medzi rodičmi je 9 mesiacov (a už nie 6 mesiacov).

Maximálne limity pre jednotlivcov a pre oboch rodičov však zostávajú nezmenené:

  • matka môže čerpať až 6 mesiacov rodičovskej dovolenky na každé dieťa počas prvých 12 rokov života alebo od vstupu do rodiny v prípade osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti;
  • otec môže využívať maximálne 6 mesiacov (ktoré možno predĺžiť na 7 mesiacov, ak abstinuje celé alebo čiastkové obdobie nie kratšie ako 3 mesiace) na každé dieťa počas prvých 12 rokov života alebo od vstupu do rodiny v prípade adopcie alebo pestúnskej starostlivosti;
  • obaja rodičia môžu čerpať maximálne 10 mesiacov rodičovskej dovolenky (ktorá sa môže predĺžiť na 11 mesiacov v prípade, že otec abstinuje celé alebo čiastočné obdobie nie kratšie ako 3 mesiace) na každé dieťa počas prvých 12 rokov života alebo od vstupu do rodiny v prípade adopcie alebo pestúnskej starostlivosti.

Osamelému rodičovi sa poskytuje 11 nepretržitých alebo delených mesiacov rodičovskej dovolenky, z ktorých 9 mesiacov (a už nie 6 mesiacov) má nárok na kompenzáciu vo výške 30 % mzdy.

Za obdobia rodičovskej dovolenky presahujúce 9 mesiacov, na ktoré má nárok na kompenzáciu pre pár rodičov alebo pre osamelého rodiča, patrí táto dovolenka do dvanásteho roku (a dlhšie nie do ôsmeho roku) života dieťaťa (alebo odo dňa vstupu do rodiny v prípade osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti) príspevok vo výške 30 percent platu, ak individuálny príjem dotknutej osoby je nižší ako 2,5-násobok sumy minimálneho dôchodku vyplácaného z povinného všeobecného poistenia.

Na druhej strane pracujúci rodičia zapísaní v oddelenom manažmente dostávajú možnosť čerpať rodičovskú dovolenku do dvanásteho roku života ich dieťaťa alebo od vstupu maloletého do rodiny / Taliansko v prípade adopcie alebo predosvojenia. pestúnska starostlivosť.

Každý rodič má nárok na 3 mesiace rodičovskej dovolenky s náhradou mzdy, ktorá je neprenosná na druhého rodiča. Rodičia majú tiež nárok na ďalšie 3 mesiace odškodnenia ako vzájomnú alternatívu, a to počas maximálnej celkovej doby odškodnenia medzi rodičmi 9 mesiacov.

Nakoniec je tu rodičovská dovolenka pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré budú mať nárok na 3 mesiace rodičovskej dovolenky, ktorú môžu čerpať do jedného roka života dieťaťa (alebo od vstupu do rodiny v prípade adopcie alebo pestúnskej starostlivosti) maloletého. .

Viac informácií nájdete v správe Hermes č. 3066 zo dňa 4. augusta 2022 na nasledujúce odkaz

INPS. Rodičovská, otcovská a materská dovolenka