Ekonomické oživenie našej krajiny určite súvisí s 211 miliardami eur, ktoré Európska únia poskytla z Fondu na obnovu. Veľmi dôležité zdroje, ktoré budeme musieť investovať do roku 2026, aj keď, ako zdôrazňuje Úrad pre štúdie CGIA, nesmieme zabúdať, že talianske verejné výdavky sú každý rok, bez úrokov z dlhu, okolo 900 miliárd eur: takmer o 700 viac zdroje, ktoré budeme musieť za 6 rokov minúť vo fonde obnovy.

Verejný výdavok, ktorý je viac ako 91 percent aktuálny a slúži na vyrovnanie platov verejných zamestnancov, na umožnenie spotreby verejného automobilu a na vyplácanie sociálnych dávok.

Teraz je zverenie všetkých našich rastových očakávaní „úspechu“ plánu obnovy mimoriadne správna a nevyhnutná vec, je však rovnako dôležité, aby budúca vláda tiež každoročne zintenzívňovala svoju pozornosť tým, ako využiť týchto 900 miliárd eur a aktív, vo väčšej miere, ako sa to doteraz robilo, dôslednejší a obozretnejší monitorovací systém.

• Chyby v prognózach HDP: Taliansko v EÚ zaostáva

Okrem verejných výdavkov, ktoré sú často plné odpadu a premrhania, má Taliansko smutný európsky rekord: je pre nás mimoriadne ťažké vypracovať spoľahlivé prognózy hospodárskeho rastu. V poslednej výročnej správe Európskej fiškálnej rady (nezávislého poradného orgánu Európskej komisie) zverejnenej v októbri 2020 (štvrtá výročná správa) je analýza rozdielov medzi skutočným rastom HDP a prognózami stability a konvergencie počas obdobie 2013-2019.

V porovnaní s krajinami eurozóny predstavuje Taliansko najkritickejší výsledok: prognózy rastu sa ukázali byť vysoké vo všetkých skúmaných 7 rokoch (2013 - 2019). Po Taliansku existuje 5 krajín, ktoré odhadli najvyššie predpovede za posledných 5 rokov zo 7. Sú to: Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Lotyšsko a Slovensko.

Výsledok Talianska je rozhodujúci aj z hľadiska priemernej chyby prognózy; v tomto negatívnom poradí sme na druhom mieste za Slovinskom s priemernou chybou ročného odhadu rovnajúcou sa 1,3% nominálneho HDP; táto odchýlka sa premieta do dopadu na rozpočet verejnej správy vo výške viac ako 0,5% HDP ročne (za 7 rokov okolo 60 miliárd eur z rozpočtu našej PO). 

V tejto súvislosti poukazujeme na silnú nejednotnosť, ktorá sa objavila v posledných týždňoch. Iba mesiac po schválení zákona o rozpočte 2021 miliárd EUR na rok 40 Parlament minulý týždeň hlasoval o zmene rozpočtu o 32 miliárd EUR. Pretože sa v porovnaní s uplynulými mesiacmi nestalo takmer nič nové, prečo nebolo rozhodnuté predvídať túto odchýlku od najdôležitejšieho zákona, ktorý sa schvaľuje každý rok? Je toto rozhodnutie o preskúmaní verejných výdavkov náhodou výsledkom stavu neistoty, s ktorým sa vláda Contého bis stretla na ekonomickom poli?

• Plán obnovy: veľa investícií, ale s nízkou ziskovosťou

Z návrhu „Národného plánu obnovy a odolnosti“ (nášho plánu obnovy), ktorý schválila Rada ministrov 12. januára minulého roku, je zrejmé, že z 210,9 miliárd eur, ktoré Európska únia dá našej krajine k dispozícii prostredníctvom programu obnovy Fond, 65,7 miliárd sa použije na „existujúce projekty“, alebo už sú naplánované, zatiaľ čo zvyšných 145,2 miliárd pôjde na financovanie „nových projektov“. Preto by v roku 2026 mal byť rast HDP, teda roku, v ktorom sa ukončí činnosť plánu, o 3 percentuálne body vyšší ako v prípade scenára, ktorý by nastal bez účinku ďalších investícií.

To znamená, že v porovnaní so 145,2 miliardami kapitálových investícií dôjde na konci programu k zvýšeniu HDP o niečo menej ako 60 miliárd eur. Tieto čísla, podľa vlastného priznania vlády, hovoria o tom, že ziskovosť týchto pracovných miest bude veľmi obmedzená. Inými slovami, v roku 2026 by sme vynaložili viac ako dvojnásobok toho, čo sa nám „vráti“ pri výstavbe týchto verejných prác. Pravdepodobne preto, lebo kvalita intervencií, ktoré ideme realizovať, bude mať veľmi nízky ekonomický a sociálny dopad. Ak sa aj v tomto prípade potvrdí špecifickosť predchádzajúcich talianskych riadiacich pracovníkov pri nadhodnocovaní rastu, v roku 2026 bude realita ešte skľučujúcejšia, ako sa predpokladá v pláne.

• Zdroje EÚ sú ohrozené

Záver, ktorý práve popísal Úrad pre štúdie CGIA - veľa investícií, ale malá ziskovosť - je zjavne iba hypotézou, keďže v „Národnom pláne obnovy a odolnosti“, schválenom 12. januára minulého roku, nie sú podrobne popísané intervencie ktoré sa uskutočnia s týmito 145,2 miliardami eur. Plán sa v skutočnosti stále javí ako veľmi „zadymený“: k dnešnému dňu pozostáva zo zoznamu všeobecných smerov činnosti, ku ktorým boli pridané číselné údaje. Ako sa však vyžaduje v najnovších usmerneniach, Brusel stanovil, že tieto zdroje sa vyplatia, iba ak vykonáme reformy (spravodlivosť, dane, hospodárska súťaž atď.) A ak pri každej plánovanej práci podrobne a podrobne uvedieme, kto čo robí, ako to robí, ako dlho a koľko bude stáť jeho výroba. Bez toho, aby bola vláda plne zodpovedná a iba 3 mesiace po termíne dodania plánu, nebude ľahké priviesť tieto zdroje domov.

Každý rok minieme takmer o 700 miliárd viac ako fond na obnovu