Platba dlhov PA: Mef a Cdp podpísali dohodu o zálohách na likviditu v prospech miestnych orgánov, regiónov a autonómnych provincií

Pohľady

Ministerstvo hospodárstva a financií a Cassa Depositi e Prestiti podpísali dohodu podľa článku 115 legislatívneho dekrétu č. 34/2020 (tzv. Vyhláška o opätovnom uvedení do obehu) na úhradu určitých, likvidných a vymožiteľných dlhov miestnych orgánov, regiónov a autonómnych provincií, ktoré vznikli 31. decembra 2019 a ktoré sa týkajú správy, dodávok tovaru, zmlúv a záväzkov za odborné služby. Schválené boli aj „štandardné zmluvy“ na poskytovanie súvisiacich záloh na likviditu v prospech orgánov.

Žiadosti o preddavky, ktoré budú trvať najviac tridsať rokov a budú zúčtované pevnou sadzbou 1,226%, sa musia doručiť spoločnosti Cassa Depositi e Prestiti v období od 15. júna do 7. júla 2020.

Toto opatrenie sprevádzajú ďalšie vládne iniciatívy začaté s cieľom reagovať na potreby území v súčasnom kontexte zdravotnej krízy. Spoločnosti a ostatní veritelia PA budú mať úžitok z urýchlenia splácania dlhov miestnych orgánov, ktoré tak budú môcť získať značné množstvo zdrojov (12 miliárd EUR): 8 miliárd EUR sa použije na zaplatenie obchodných dlhov miestnych orgánov. , regióny a autonómne provincie a zvyšné 4 miliardy sa použijú na dlhy orgánov národných zdravotníckych služieb. Cassa Depositi e Prestitic oznámi príjemcovi zálohové platby do 24. júla 2020.

Dohoda je zverejnená na webových stránkach ministerstva hospodárstva a financií a spoločnosti Cassa Depositi e Prestiti SpA

Platba dlhov PA: Mef a Cdp podpísali dohodu o zálohách na likviditu v prospech miestnych orgánov, regiónov a autonómnych provincií