Flexibilný predčasný dôchodok (kvóta 103). Online prihláška je dostupná na webovej stránke Inps

Žiadosť o flexibilný predčasný dôchodok je dostupná na webovej stránke www.inps.it, ktorá je experimentálne ustanovená zákonom o rozpočte na rok 2023 (zákon č. 197/2022) pre pracovníkov, ktorí do 31 dosiahnu minimálny vek najmenej 12 rokov a minimálny odvodový záznam 2023 rokov.

Dôchodok možno získať tri mesiace po nahromadení požiadaviek a v každom prípade najskôr 1. apríla 2023. Šesť mesiacov a minimálne do 1. augusta 2023 musia počkať len zamestnanci verejnej správy.

V období odo dňa účinnosti flexibilného predčasného starobného dôchodku do dňa dosiahnutia vekovej požiadavky na starobný dôchodok nie je možné súbeh dôchodku s príjmom zo zamestnania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti, s výnimkou príjmu plynúci z práce príležitostná samostatná zárobková činnosť do limitu 5-tisíc eur v hrubom ročne.

Maximálna mesačná suma flexibilného predčasného dôchodku nemôže presiahnuť päťnásobok minimálnej liečby ustanovenej na každý rok (pre rok 2023 je to suma 2818,65 eura). Táto hranica sa už nevzťahuje na dosiahnutie vekovej požiadavky na starobný dôchodok, ktorá je pre dvojročné obdobie 2023/2024 67 rokov.

Okrem toho platobná lehota odstupného/TFR nezohľadňuje dátum odchodu dotknutej osoby do dôchodku, ale skôr okamih, v ktorom by zamestnanec dosiahol bežnú požiadavku predpokladanú pre predčasný odchod do dôchodku, alebo dovŕšil vekovú požiadavku predpokladanú pre starobný dôchodok.

Všetky potrebné podrobnosti, vrátane spôsobu odoslania prihlášky, nájdete v správe č. 754 z 21. februára 2023 a na obežník INPS č. 27 z 10. marca 2023  zverejnené na webovej stránke www.inps.it.

Flexibilný predčasný dôchodok (kvóta 103). Online prihláška je dostupná na webovej stránke Inps