Pohľady

Hypotéza, o ktorej hovorí článok v dnešnom dokumente Fatto Quotidiano, je obsiahnutá v navrhovanej reforme stavebných predpisov vypracovanej národnou technickou tabuľkou zostavenou na vyššej rade verejných prác v roku 2016 z iniciatívy Konferencie zjednotených štátnych a autonómnych oblastí miestni obyvatelia. Návrh v žiadnom prípade nemožno pripísať vôli ministra De Micheliho ani ministerským úradom, pretože ho ešte nepreniesla vyššia rada pre verejné práce ministrovi a keďže zhromaždenie Rady ešte neoverilo a neschválilo vykonané práce. z technickej tabuľky.

Súčasné znenie bude nasledovať predpísaný postup diskusie na vyššej rade s vymenovaním osobitnej spravodajskej komisie, ktorá ho na konci práce predloží na posúdenie Valnému zhromaždeniu. Až v tomto okamihu môže byť navrhovaný regulačný rámec zaslaný politickému orgánu na hodnotenie.

Súčasné znenie bude nasledovať predpísaný postup diskusie na vyššej rade s vymenovaním osobitnej spravodajskej komisie, ktorá ho na konci práce predloží na posúdenie Valnému zhromaždeniu. Až v tomto okamihu môže byť navrhovaný regulačný rámec zaslaný politickému orgánu na hodnotenie.

Verejné práce: žiadny návrh amnestie od ministra De Dicheliho

| NOVINKY " |